О проекте.

Казахстанский проект, направленный на помощь подросткам, и тем, кто рядом с ними.

Нам очень нравится  английское слово TEENS для обозначения этого возраста, оно  точно передает границы – все цифры, которые заканчиваются на teen, от 13 до 19. В нашей традиции 16 летний возраст уже относят не к подросткам, а к молодёжи, юношеству, но суть от этого не меняется.  В конечном счете, от 13 до 19 это возраст, когда человек потихоньку перестает быть ребенком и становится взрослым.  И от тех, кто его окружает, во многом зависит, как он или она поймет, что такое «взрослость».

В это время тело интенсивно растет, так, как никогда ранее. Меняется гормональный фон, а с ним очень многое связано – наши эмоции, переживания. Возникает много противоречивых чувств – хочется быть и самостоятельным, и вместе с тем, чувствовать заботу о себе.  Человек в это время как бы находится на перекрестке множества дорог.

Если мы, окружение – родители, родственники, старшие друзья, учителя, пресса и телевидение, сеть интернет -  показываем, что «быть взрослым» - это вредные привычки, агрессия и одиночество, будет перенята именно эта модель.  А если мы все вместе сумеем показать, что это умение строить близкие отношения, понимать себя, находить перспективы, преодолевать трудности, депрессивные настроения и отличать истинное от ложного – нашим подросткам удастся выстраивать крепкие стратегии собственной жизни и становиться по-настоящему взрослыми. Достойная цель, не правда ли?

Присоединяйтесь! Любовь и забота о подростке - лучшие инвестиции в его будущее!

Скачать"Справочник Казахстанского родителя"

 

Жоба  туралы.

Жасөспірімдерге, және олардың  айналасындарға көмек ретінде бағытталған Қазақстандық жоба .

Бізге, осы жасты  анықтау үшін,  TEENS ағылшын сөзі  өте ұнамды,  ол  аралықтарды нақты жеткізеді -   барлық   teen деп аяқталатын сандарды,  13 тен  19ға дейін.  Біздің дәстүрімізде  16 жас  жасөспірімдерге емес,  жастарға, жастық шаққа жатады, алайда, одан оның  мағынасы өзгермейді.   Ақырында, 13 тен  19ға дейінгі жас аралығы,  адам жайлап балалық шақтан  өтіп ересек  бола бастаған кезі. Және оны қоршағандардан, оның «ересектік» екендігін қалай түсінетіндігі байланысты.

Бұл уақытта, адам денесі, бұрыңғыдан гөрі қарқындырақ өседі.  Гормондық ая өзгереді, ал онымен көптеген нәрсе байланысты  – біздің сезімдеріміз, күйзелістеріміз. Көптеген қайшы сезімдер туындайды – тәуелсіз болғың келеді, сонымен қатар,  өзің туралы қамқорлықты сезінуге.  Адам бұл уақытта көптеген жолдардың қиылысында болатындай.

Егер де біз, қоршауымыз – ата-анамыз, туыстарымыз, үлкен достарымыз, оқытушыларымыз, баспасөз және теледидар, интернет желісі -  ересек болу деген – ол,  зиянды әдеттер, агрессия және жалғыздық екенін көрсетсек, онда нақ осы нәрселер қабылданатын болады. Ал егер де, біз бәріміз, жақын қатынастарды соғу қасиеті, өзін түсіну, алғышарттарды табу, қиыншылықтардан өту, депрессиялық көңіл күйлер және шынайылықты жалғаннан ажырата білсек  – біздің жасөспірімдеріміз өзінің жеке өмірінің берік  іргетастарын қалауға және шынымен ересек болуға мүмкіндік туындайды.   Тұрарлықтай мақсат, солай емес пе?

Бірге қосылыңыздар! Жасөспірімге деген махаббат пен қамқорлық - оның болашағына ең үздік салым!

Ата-аналар үшін кітапты жүктеп алыңыз